Zdobądź grant na Kongres EAACI 2018 w Monachium!

W związku ze zbliżającym się Kongresem EAACI, Polskie Towarzystwo Alergologiczne przygotowało grant szkoleniowy dla młodych Członków Towarzystwa.

WARUNKI OGÓLNE

1. O grant na Kongres EAACI w 2018 roku mogą ubiegać się Członkowie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, którzy nie ukończyli 35. roku życia i są Członkami Sekcji Młodych PTA (data przystąpienia do Sekcji wcześniej niż 1 stycznia 2018 roku).
2. Grant obejmuje uczestnictwo (opłatę rejestracyjną) w Kongresie European Academy of Allergy and Clinical Immunology (26-30 maja 2018 roku w Monachium).

Grant zostanie przyznany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne osobie, która uzyska najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

WARUNKI APLIKACJI

Aplikacje należy zgłaszać do 15 kwietnia 2018 roku wraz z następującymi dokumentami:

1. kserokopią dowodu osobistego oraz CV,
2. zaświadczenie potwierdzające przynależność do Sekcji Młodych PTA (w celu uzyskania zaświadczenia należy napisać prośbę do Przewodniczącej Sekcji Młodych PTA Pani lek. med. Marceliny Przemęckiej na adres: mlodzi@pta.med.pl),
3. zaświadczenie o członkostwie w PTA wraz z potwierdzeniem opłacania składek,
4. kserokopie opublikowanych prac oryginalnych,
5. zaświadczenie potwierdzające odbywanie studiów doktoranckich,
6. oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury kwalifikacyjno-konkursowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

Aplikację o grant na Kongres EAACI w 2018 r. należy przesłać w formie wydrukowanej wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami w kopercie opatrzonej adnotacją „GRANT NA KONGRES EAACI 2018” na adres siedziby PTA:

Zarząd Główny PTA
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź

O dochowaniu terminu złożenia aplikacji decyduje data stempla pocztowego.

Aplikacje doręczone do Zarządu Głównego PTA po 15 kwietnia 2018 roku nie będą uwzględniane przy przyznawaniu grantu na Kongres EAACI w 2018 r.

Do pobrania:
https://www.pta.med.pl/…/Regulamin-grantu-na-zjazd-EAACI201…
https://www.pta.med.pl/…/Załącznik-do-grantu-na-zjazd-EAACI…