Miło nam poinformować, że 17 września funkcję Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w kadencji 2021-2024 objął dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk.

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi (w 2001 r.) oraz studia podyplomowe „Zarządzanie służbą zdrowia z elementami techniki medycznej” na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W 2008 r. uzyskał specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2012 r. – w alergologii. Jest pracownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zainteresowania naukowe nowego Prezydenta PTA obejmują m.in. fizjologię układu oddechowego oraz alergie oddechowe (ich podłoże zapalne, diagnostykę, farmako- i immunoterapię). Prowadził badania nad prowokacją donosową aspiryną lizynową oraz immunologicznymi mechanizmami powstawania alergii (rozprawa doktorska z 2006 r.: ,,Prowokacja donosowa aspiryną lizynową jako metoda diagnostyki nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i oceny mechanizmów przewlekłego zapalenia eozynofilowego w błonie śluzowej nosa”), a także mechanizmami, diagnostyką i terapią astmy ciężkiej (rozprawa habilitacyjna z 2014 r. „Fenotypy astmy ciężkiej w praktyce klinicznej”).

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk jest wieloletnim Członkiem Towarzystwa, pełnił wiele odpowiedzialnych stanowisk w ramach Oddziału Łódzkiego oraz Zarządu Głównego PTA, zaś w 2018 roku na Walnym Zgromadzeniu Delegatów został wybrany Prezydentem-Elektem.

Nowemu Prezydentowi PTA życzymy wielu sukcesów!