O NAS

PREZYDENCI PTA

CZŁONKOWIE HONOROWI PTA

ZASŁUŻENI W ROZWOJU ALERGOLOGII

Misja PTA opiera się na podstawowych celach działania, do których należą:

 • Zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest alergologia doświadczalna i kliniczna oraz dziedziny pokrewne,
 • reprezentowanie polskiej alergologii w kraju i za granicą,
 • upowszechnianie wiedzy na temat alergologii w społeczeństwie, w szczególności w środowisku studentów medycyny, lekarzy, średniego personelu medycznego i pracowników technicznych,
 • udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy w dziedzinie alergologii,
 • współpraca z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu lecznictwa w dziedzinie alergologii w Polsce,
 • organizowanie i popieranie badań, i prac naukowych w zakresie alergologii doświadczalnej i klinicznej, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
 • prowadzenie i wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej, podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych, dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie alergologii.

Aktywności dzięki którym PTA realizuję swoje cele:

 • Inicjowanie badań naukowych z zakresu epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, profilaktyki, leczenia i farmakoekonomiki chorób alergicznych,
 • wystąpienia do właściwych władz w sprawach organizacji programów zapobiegania i zwalczania chorób alergicznych w Polsce,
 • delegowanie swych przedstawicieli do organów powoływanych na mocy obowiązującego prawa,
 • organizację publicznych odczytów, szkoleń, kursów, wykładów, posiedzeń naukowych zjazdów, sympozjów, konferencji, kongresów naukowych oraz innych form upowszechniania wiedzy na temat alergologii doświadczalnej i klinicznej,
 • opracowywanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek w zakresie alergologii,
 • aktywne wspieranie różnych form doskonalenia zawodowego pracowników medycznych, w szczególności lekarzy alergologów,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, placówkami służby zdrowia i pokrewnymi towarzystwami, które są zainteresowane problematyką zwalczania chorób alergicznych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • subwencjonowanie badań naukowych z zakresu alergologii doświadczalnej i klinicznej, w miarę posiadanych środków,
 • fundowanie nagród i stypendiów dla wyróżniających się w działalności naukowej młodszych członków Towarzystwa, w szczególności za obronione prace doktorskie lub opublikowane prace oryginalne,
 • przyznawanie godności członka honorowego Towarzystwa, nadawanie medalu „Zasłużony w rozwoju polskiej alergologii”, jak również występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych osobom o wybitnych zasługach dla rozwoju polskiej alergologii,
 • powoływanie sekcji problemowych, grup roboczych i grup zainteresowań do realizacji zleconych zdań,
 • opracowywanie, upowszechnianie i uaktualnianie standardów diagnostyczno-leczniczych w alergologii.

O NAS

PREZYDENCI PTA

CZŁONKOWIE HONOROWI PTA

ZASŁUŻENI W ROZWOJU ALERGOLOGII

Misja PTA opiera się na podstawowych celach działania, do których należą:

 • Zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest alergologia doświadczalna i kliniczna oraz dziedziny pokrewne,
 • reprezentowanie polskiej alergologii w kraju i za granicą,
 • upowszechnianie wiedzy na temat alergologii w społeczeństwie, w szczególności w środowisku studentów medycyny, lekarzy, średniego personelu medycznego i pracowników technicznych,
 • udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy w dziedzinie alergologii,
 • współpraca z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu lecznictwa w dziedzinie alergologii w Polsce,
 • organizowanie i popieranie badań, i prac naukowych w zakresie alergologii doświadczalnej i klinicznej, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
 • prowadzenie i wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej, podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych, dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie alergologii.

Aktywności dzięki którym PTA realizuję swoje cele:

 • Inicjowanie badań naukowych z zakresu epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, profilaktyki, leczenia i farmakoekonomiki chorób alergicznych,
 • wystąpienia do właściwych władz w sprawach organizacji programów zapobiegania i zwalczania chorób alergicznych w Polsce,
 • delegowanie swych przedstawicieli do organów powoływanych na mocy obowiązującego prawa,
 • organizację publicznych odczytów, szkoleń, kursów, wykładów, posiedzeń naukowych zjazdów, sympozjów, konferencji, kongresów naukowych oraz innych form upowszechniania wiedzy na temat alergologii doświadczalnej i klinicznej,
 • opracowywanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek w zakresie alergologii,
 • aktywne wspieranie różnych form doskonalenia zawodowego pracowników medycznych, w szczególności lekarzy alergologów,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, placówkami służby zdrowia i pokrewnymi towarzystwami, które są zainteresowane problematyką zwalczania chorób alergicznych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • subwencjonowanie badań naukowych z zakresu alergologii doświadczalnej i klinicznej, w miarę posiadanych środków,
 • fundowanie nagród i stypendiów dla wyróżniających się w działalności naukowej młodszych członków Towarzystwa, w szczególności za obronione prace doktorskie lub opublikowane prace oryginalne,
 • przyznawanie godności członka honorowego Towarzystwa, nadawanie medalu „Zasłużony w rozwoju polskiej alergologii”, jak również występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych osobom o wybitnych zasługach dla rozwoju polskiej alergologii,
 • powoływanie sekcji problemowych, grup roboczych i grup zainteresowań do realizacji zleconych zdań,
 • opracowywanie, upowszechnianie i uaktualnianie standardów diagnostyczno-leczniczych w alergologii.