DLA FIRM

Informacje dla firm

Polskie Towarzystwo Alergologiczne od samego początku upowszechnia wiedzę na temat alergologii w społeczeństwie, w szczególności w środowisku medycznym. Ponadto organizuje i popiera badania i prace naukowych w zakresie alergologii, a także prowadzi i wspiera różne formy działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie alergologii.

Do tej współpracy Towarzystwa zaprasza podmioty niekomercyjne (instytucje państwowe i organizacje pozarządowe czy samorządy) oraz podmioty komercyjne, zainteresowane podnoszeniem wiedzy i świadomości alergologicznej w naszym społeczeństwie.

Znajdą tu Państwo szeroką ofertę jaką nasze Towarzystwo przygotowało dla wszystkich zainteresowanych współpracą na rzecz alergologii, dla dobra polskich pacjentów jak i polskiej medycyny w ogóle. Liczymy także na Państwa oryginalne pomysły i indywidualne projekty, w których Polskie Towarzystwo Alergologiczne mogłoby aktywnie uczestniczyć, wspierając inicjatywy promedyczne i propacjenckie.

Informacje dla firm

Polskie Towarzystwo Alergologiczne od samego początku upowszechnia wiedzę na temat alergologii w społeczeństwie, w szczególności w środowisku medycznym. Ponadto organizuje i popiera badania i prace naukowych w zakresie alergologii, a także prowadzi i wspiera różne formy działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie alergologii.

Do tej współpracy Towarzystwa zaprasza podmioty niekomercyjne (instytucje państwowe i organizacje pozarządowe czy samorządy) oraz podmioty komercyjne, zainteresowane podnoszeniem wiedzy i świadomości alergologicznej w naszym społeczeństwie.

Znajdą tu Państwo szeroką ofertę jaką nasze Towarzystwo przygotowało dla wszystkich zainteresowanych współpracą na rzecz alergologii, dla dobra polskich pacjentów jak i polskiej medycyny w ogóle. Liczymy także na Państwa oryginalne pomysły i indywidualne projekty, w których Polskie Towarzystwo Alergologiczne mogłoby aktywnie uczestniczyć, wspierając inicjatywy promedyczne i propacjenckie.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne prowadzi rekomendację produktów na podstawie przeprowadzonych przez Towarzystwo badań. Efektem badania jest Opinia, zawierająca wyniki przeprowadzonych badań oraz wnioski dotyczące, spełnienia przez Wyrób standardów jakościowych, bezpieczeństwa alergologicznego oraz możliwości oznaczenia produktu Znakiem rekomendacji PTA.

W procedurze rekomendacji analizowana jest dokumentacja produktowa – karty charakterystyki produktu, informacje o badaniach jakie przechodził produkt, skład ilościowy i jakościowy, itp.

Procedura otrzymywania rekomendacji PTA jest 3-stopniowa:

 1. W pierwszej fazie dokumenty produktowe są analizowane przez badaczy PTA w celu uzyskania odpowiedzi czy dany produkt ma szansę na rekomendacę,
 2. Jeśli wstępna analiza jest pozytywna dając szansę na rekomendację PTA podpisywana jest umowa, zaś badacze PTA wykonują formalne badanie produktu analizując jego szczegółową dokumentację,
 3. Trzeci etap to przyznanie rekomendacji PTA zgodnie z wynikami badania.

Badanie trwa około miesiąca (może trwać też dłużej ze względu na stopień skomplikowania produktu). Cały proces od rozpoczęcia wstępnego badania do uzyskania rekomendacji trwa od 1 do 3 miesięcy. Badanie to nie ma charakteru badania klinicznego.

Opłaty są ustalane indywidualne i obejmują wynagrodzenie badaczy oraz koszt rekomendacji i zależą od stopnia skomplikowania składu produktu.

Rekomendacja jest przyznawana na okres 3 lat. W tym czasie producent lub dystrybutor rekomendowanego produktu może używać Znaku rekomendacji i haseł rekomendacji na produkcie oraz w narzędziach promocyjnych i reklamowych produktu.

Powyższe warunki mogą ulec zmianie w wyniku indywidualnych ustaleń lub ze względu na specyfikę rekomendowanego produktu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. rekomendacji PTA prosimy o kontakt z Biurem PTA:

tel.: +48 (42) 67769 48

fax.: +48 (42) 679 03 16

e-mail: pta@pta.med.pl

Lista rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne produktów jest dostępna pod tym linkiem – https://dlapacjentow.pta.med.pl/alergia-na-co-dzien/produkty-dla-alergika/

Polskie Towarzystwo Alergologiczne zaprasza wszystkich zainteresowanych tytułem „Przyjaciela Polskiej Alergologii”. Zaproszenie te jest szczególnie kierowane do podmiotów, które wykazują się w szczególności:

 • wszechstronną działalnością naukową i edukacyjną w zakresie alergologii,
 • propagują praktyczne umiejętności w zakresie alergologii,
 • prowadzą badania naukowe z zakresu epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, profilaktyki, leczenia i farmakoekonomiki chorób alergicznych.

Szczególne znaczenie ma zakres współpracy w strategicznych zadaniach statutowych PTA, niepowiązanych z marketingowymi zainteresowaniami podmiotów.

Tytuł „Przyjaciela Polskiej Alergologii” jest przyznawany przez PTA dorocznie na okres jednego roku i może być wykorzystywany przez podmiot w celach marketingowych, w tym m.in. w prasie, w Internecie, podczas konferencji oraz spotkań organizowanych przez podmiot, jednak nie może być wykorzystywany do promowania konkretnego produktu handlowego ani być z nim w jakikolwiek sposób powiązany. Wykorzystywanie tytułu połączone powinno być z ogólną działalnością podmiotu na rzecz alergologii.

Szczegółowe postanowienia i kryteria przyznania tytułu „Przyjaciela Polskiej Alergologii” zawiera Regulamin:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU „PRZYJACIELA POLSKIEJ ALERGOLOGII” POLSKIEGO TOWARZYSTWA ALERGOLOGICZNEGO

Wraz z przyznaniem tytułu, podmiot może używać opracowanego przez PTA znaku graficznego „Przyjaciela Polskiej Alergologii”.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. tytułu „Przyjaciela Polskiej Alergologii” prosimy o kontakt z Biurem PTA:
tel.: +48 (42) 67769 48
fax.: +48 (42) 679 03 16
e-mail: pta@pta.med.pl

Polskie Towarzystwo Alergologiczne obejmuje wydarzenia naukowo-szkoleniowe (m.in. konferencje, sympozja, kongresy, fora, zjazdy, itp.). Organizatorów tego typu wydarzeń zapraszamy do zapoznania się z zasadami patronatu, który może przyjąć dwie formy:

Opcja I – wydarzenia jednorazowe w danym roku kalendarzowym

Dotyczy wydarzeń szkoleniowo-naukowych mających formę kongresu, konferencji, sympozjum odbywających się raz w danym roku kalendarzowym. Wniosek o udzielenie patronatu organizator wydarzenia składa do Prezydenta PTA w roku poprzedzającym konferencję, a w szczególnych przypadkach najpóźniej 3 miesiące przed rozpoczęciem wydarzenia wykorzystując Załącznik nr 1. Wniosek należy przesłać na adres pta@pta.med.pl. Prezydent PTA na podstawie danych przedstawionych w załączniku podejmuje decyzję o przyznaniu patronatu nad zgłoszonym wydarzeniem.

Prezydent PTA udzielając patronatu może zwrócić się do organizatora wydarzenia o:

 1. włączenie wskazanych przez siebie osób do Komitetu Naukowego (lub analogicznego organu sprawującego nadzór naukowy nad wydarzeniem),
 2. zorganizowanie sesji naukowej pod patronatem PTA, której koszty zostaną pokryte przez organizatora (tematyka, wykładowcy i czas sesji zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem),
 3. zorganizowanie wykładu pod patronatem PTA, którego koszty zostaną pokryte przez organizatora (tematyka, wykładowca i czas wykładu zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem),
 4. informowanie w materiałach konferencyjnych i promocyjnych wydarzenia o udzielonym patronacie PTA,
 5. umożliwienie wystawienia przez PTA stoiska o powierzchni minimum 4 m2 w trakcie wydarzenia naukowo-szkoleniowego,
 6. pełnej rejestracji (wraz z noclegiem i wyżywieniem) osób wskazanych przez PTA jako obsługa stoiska,
 7. przedstawienie PTA do akceptacji materiałów i dokumentów, w których zostanie wykorzystane logo PTA.

Prezydent PTA może ponadto zwrócić się do organizatora, biorąc pod uwagę charakter i wielkość wydarzenia (liczba uczestników, ranga, itp.), o opłatę związaną z udzieleniem patronatu PTA – jej wysokość będzie ustalana indywidualnie.

Prezydent PTA może również wystąpić do organizatora o spełnienie innych, nie wymienionych wyżej warunków, niezbędnych do udzielenia patronatu PTA.

Decyzja Prezydenta PTA o przyznaniu lub nieprzyznaniu patronatu jest niezwłocznie przekazywana organizatorowi wydarzenia.

Objęcie patronatu PTA nad wydarzeniem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla organizatora ani osobistego udziału Prezydenta PTA w wydarzeniu.

Opcja II – wydarzenia cykliczne w danym roku kalendarzowym

Dotyczy wydarzeń szkoleniowo-naukowych organizowanych cyklicznie w danym roku kalendarzowym (np. cykle sympozjów). Wniosek o udzielenie patronatu organizator wydarzenia składa do Prezydenta   PTA w roku poprzedzającym konferencję, a w szczególnych przypadkach najpóźniej 3 miesiące  przed rozpoczęciem cyklu wydarzeń wykorzystując Załącznik nr 1. Wniosek należy przesłać na adres pta@pta.med.pl. Prezydent  PTA na podstawie danych przedstawionych w załączniku podejmuje decyzję o przyznaniu patronatu nad wydarzeniem.

Prezydent PTA udzielając patronatu może zwrócić się do organizatora wydarzenia o:

 1. włączenie wskazanych przez siebie osób do Komitetu Naukowego (lub analogicznego organu sprawującego nadzór naukowy nad wydarzeniem),
 2. zorganizowanie w trakcie każdego lub wybranego spotkania sesji naukowej pod patronatem PTA, której koszty zostaną pokryte przez organizatora (tematyka, wykładowcy i czas sesji zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem),
 3. zorganizowanie w trakcie każdego lub wybranego spotkania wykładu pod patronatem PTA, którego koszty zostaną pokryte przez organizatora (tematyka, wykładowca i czas wykładu zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem),
 4. informowanie w materiałach konferencyjnych i promocyjnych wydarzenia o udzielonym patronacie PTA,
 5. umożliwienie wystawienia przez PTA stoiska o powierzchni minimum 4 m2 w trakcie wydarzenia naukowo-szkoleniowego,
 6. pełnej rejestracji (wraz z noclegiem i wyżywieniem) osób wskazanych przez PTA jako obsługa stoiska,
 7. przedstawienie PTA do akceptacji programu naukowego oraz materiałów i dokumentów, w których zostanie wykorzystane logo PTA, co najmniej 2 tygodnie przed ich wydrukowaniem.

Z udzieleniem przez Prezydenta PTA patronatu nad cyklem wydarzeń związana jest opłata – jej wysokość wynosi 3 000 zł netto za pojedyncze spotkanie (kwota ta, w zależności od okoliczności, może ulec zmianie, stosownie do czasu trwania i warunków finansowych sympozjum/szkolenia).

Prezydent PTA może również wystąpić do organizatora o spełnienie innych, nie wymienionych wyżej warunków, niezbędnych do udzielenia patronatu PTA.

Decyzja Prezydenta PTA o przyznaniu lub nieprzyznaniu patronatu jest niezwłocznie przekazywana organizatorowi wydarzenia.

Objęcie patronatu PTA nad wydarzeniem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla organizatora ani osobistego udziału Prezydenta PTA w wydarzeniu.

PTA nie obejmuje patronatem wydarzeń, których zasady łamią prawa etyki wykładowcy.

Odebranie patronatu PTA może nastąpić w przypadku:

 1.  prowadzenia przez organizatora lub uczestnika wydarzenia działań o charakterze promocyjnym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm w formie, które mogłyby sugerować poparcie dla nich Prezydenta PTA lub Towarzystwa,
 2. lobbingowego charakteru przedsięwzięcia,
 3. niewywiązywania się z któregokolwiek z warunków przyznania patronatu.

Decyzja Prezydenta PTA o odebraniu patronatu ma charakter natychmiastowy i jest niezwłocznie przekazywana organizatorowi wydarzenia.

Powyższe ustalenia mogą ulec zmianie w zależności od charakteru spotkania oraz indywidualnych ustaleń między organizatorem a władzami Towarzystwa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. patronatu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dla wydarzeń edukacyjnych prosimy o kontakt z Biurem PTA:

tel.: +48 (42) 67769 48
fax.: +48 (42) 679 03 16
e-mail: pta@pta.med.pl

Formularz patronatu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – Załącznik 1 do Zasad obejmowania patronatem PTA wydarzeń naukowo-szkoleniowych.