A

Acetylocholina (Ach): substancja chemiczna uwalniana przez zakończenie nerwów cholinergicznych.

Adrenergiczny: przymiotnik opisujący związek z adrenaliną, np. nerwy adrenergiczne to nerwy, które ze swoich zakończeń uwalniają substancję podobną do adrenaliny.

Agoniści receptorów beta(b)2: leki rozkurczające oskrzela, stosowane w leczeniu astmy do opanowywania objawów i w zapobieganiu skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny. Agoniści receptorów beta(b)2 mogą być krótko działający (SABA – salbutamol i fenoterol) lub długo działający (tj. 12 godzin lub dłużej – formoterol i salmeterol), nosząc wtedy nazwę LABA. W odpowiedzi na pobudzenie receptorów b2-adrenergicznych dochodzi do rozkurczu mięśni gładkich oskrzeli. Wyróżniamy leki o szybkim początku działania i te stosowane są jako leki ratunkowe do doraźnego opanowywania objawów i zapobiegawczo przed wysiłkiem (salbutamol, fenoterol, formoterol) oraz o powolnym początku działania (salmeterol), który stosowany jest zapobiegawczo w celu poprawy kontroli astmy, ale nie powinnien być stosowany jako lek ratunkowy.

Alergen: obca substancja, zwykle obojętna dla organizmu,która może powodować uczulenie (powstawanie swoistych przeciwciał IgE i limfocytów T zdolnych do wybiórczej reakcji z danym alergenem) i reakcję alergiczną u osób z atopią. Do często występujących alergenów należą roztocza kurzu, pyłki traw, drzew i chwastów oraz spory pleśni, alergeny zwierzęce (nabłonek, sierść i wydzieliny zwierząt – ślina, mocz).

Alergen wziewny: alergeny przenoszone w powietrzu, takie jak antygeny roztoczy,pyłków oraz spory pleśni i alergeny zwierzęce. Alergeny wziewne są główną przyczyną objawów alergicznych u uczulonych osób.

Alergia: uszkadzająca odpowiedź odpornościowa organizmu na obcą substancję, która w normalnych warunkach jest nieszkodliwa. Wykazano, że odpowiedź alergiczna zachodzi przy udziale przeciwciał IgE. Patrz także Atopia.

Anafilaksja/reakcja anafilaktyczna: reakcja nadwrażliwości czasami prowadząca do śmierci, często powodowana przez ekspozycję na alergen, prowadząca do masywnej degranulacji komórek tucznych, wywołanej przez IgE związane z alergenem. Uwalniane są duże ilości chemicznych przekaźników, powodujące poszerzenie naczyń i wzrost ich przepuszczalności co prowadzi do spadku ciśnienia i niedokrwienia ważnych dla życia narządów (mózgu i serca) i skurcz mięśni gładkich w szczególności oskrzeli prowadzący do ciężkiego napadu duszności, którego konsekwencją jest niedotlenienie. Anafilaksja rozwija się w ciągu minut i stanowi stan bezpośredniego zagrożenia życia.

Antygen: każda substancja, która sprawia, że układ odpornościowy organizmu wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko tej substancji w efekcie ekspozycji na tę substancję.

Astma: przewlekła zapalna choroba dróg oddechowych. Do objawów astmy należą trudności w oddychaniu, świsty, kaszel, ucisk w klatce piersiowej i duszność. Objawy astmy spowodowane są zapaleniem dróg oddechowych i mogą być wywołane przez alergeny. Zapalenie powoduje także, że drogi oddechowe stają się wrażliwe na szereg innych bodźców jak zakażenia wirusowe górnych dróg oddechowych, wysiłek, zimne powietrze lub stres. W wyniku ekspozycji na alergeny lub czynniki nieswoiste dochodzi do skurczu mięśni oskrzeli, co powoduje zwężenie ich światła skutkujące tym, że powietrze z trudem przez nie jest transportowane, a chory odczuwa to jako duszność, trudności w oddechu, często słyszalne są świsty lub towarzyszy temu zjawisku kaszel.

Atopia: genetycznie uwarunkowana skłonność do wytwarzania nadmiernych ilości IgE w odpowiedzi na alergeny środowiskowe. Do klasycznych chorób atopowych należą astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa i atopowe zapalenie skóry.

Atopowe zapalenie rogówki i spojówek: złożony stan zapalny oczu (rogówki i spojówek), któremu towarzyszą wysokie stężenia IgE.

Atopowe zapalenie skóry: przewlekła lub nawrotowa zapalna choroba skóry, która zazwyczaj rozpoczyna się w pierwszych latach życia. Często stanowi pierwszy fizyczny przejaw skłonności do atopii, a wiele dzieci później rozwija astmę i/lub alergiczny nieżyt nosa. 

B

Bazofile: typ białych ciałek krwi (leukocytów), które są częścią układu odpornościowego. Uczestniczą one w reakcji alergicznej. W przypadku aktywacji komórki te wydzielają szereg chemicznych przekaźników, takich jak histamina i leukotrieny, które mają powodują odczyn zapalny.

Bąbel: charakterystyczny obrzęk powierzchownej warstwy skóry (skóry właściwej) wokół miejsca dodatniego testu skórnego, wywołany przez miejscową reakcję zapalną.

Błona śluzowa: wilgotna, ochronna wyściółka przewodów i narządów wewnętrznych organizmu mających kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, np. układ oddechowy (i trawienny), zawierająca komórki, które wydzielają śluz. 

C

Cholinergiczny: przymiotnik opisujący związek z acetylocholiną (Ach), np. zakończenia nerwowe, które uwalniają acetylocholinę.

Choroba kompleksów immunologicznych: występująca także pod nazwą choroba posurowicza; ten stan chorobowy jest spowodowany znaczną ilością kompleksów immunologicznych (przeciwciało – antygen), które odkładają się w tkankach zamiast ulec eliminacji z organizmu. Kompleksy te odkładają się w tętnicach, nerkach i stawach.

Chorobotwórczy: każdy drobnoustrój lub substancja powodujące chorobę.

Chorobowość: obecność choroby. W epidemiologii stosuje się określenie chorobowość do opisania liczba chorych w danym okresie (często jest to rok) na konkretną chorobę na 100 tys. mieszkańców. Obejmuje zarówno osoby chorujące już wcześniej, jak i nowo stwierdzone przypadki .

Choroby alergiczne: objawy/stany chorobowe powodowane przez niepożądaną odpowiedź odpornościową (w tym odpowiedź IgE) na alergen. Cytokina: mała, wydzielana, podobna do hormonu cząsteczka przekaźnikowa, którą wykorzystują komórki do wzajemnej komunikacji.

Częstość występowania: odsetek populacji chorujący na daną chorobę lub inny stan chorobowy. Skumulowana częstość występowania oznacza całkowitą liczbę osób, którzy w danym punkcie w czasie chorowali lub przechorowali daną chorobę. 

D

Degranulacja: uwalnianie z komórek małych pakietów (granulek) przekaźników chemicznych, takich jak histamina i leukotrieny. Degranulacja zachodzi, gdy przeciwciała IgE związane z komórką tuczną, zwiążą się z alergenami.

Dendrytyczne komórki: komórki, których rolą jest prezentacja antygenów limfocytom T, co aktywuje limfocyty T.

Dysfonia: zaburzenia w artykulacji głosu, trudność w normalnym mówieniu, często chrypka, np. w wyniku leczenia wziewnymi kortykosteroidami. 

E

Eozynofil: komórka zapalna typowo występująca w drogach oddechowych pacjentów z astmą, wchodząca w skład układu odpornościowego (granulocyt kwasochłonny). W przypadku aktywacji komórki te uwalniają szereg przekaźników chemicznych powodujących zapalenie.

Epitop: część antygenu, którą rozpoznaje przeciwciało. 

Fagocytoza: proces, w którym komórki pochłaniają cząstki i drobnoustroje, aby je strawić lub zniszczyć.

Fc: fragment cząsteczki immunoglobuliny, która wiąże się z receptorami, takimi jak receptory komórek tucznych. Stanowi „ogon” immunoglobulin, które mają kształt litery „Y”.

FEV1: natężona wydechowa objętość pierwszosekundowa – maksymalna objętość powietrza, jaką można wydmuchać z płuc w ciągu pierwszej sekundy maksymalnego wydechu. 

G

Granulocyt: każda z grup białych ciałek krwi (leukocytów), która zawiera ziarnistości w cytoplazmie, np. neutrofile (granulocyty obojętnochłonne), eozynofile (granulocyty kwasochłonne) lub bazofile (granulocyty zasadochłonne). 

H

Histamina: przekaźnik chemiczny, który powoduje skurcz mięśni gładkich i poszerzenie naczyń włosowatych. W dużych ilościach może powodować skurcz oskrzeli prowadząc do napadu astmatycznego oraz spadek ciśnienia tętniczego, w ten sposób prowadząc do wstrząsu. 

I

IgE w surowicy: stężenie wszystkich IgE we krwi, podane w ng/ml lub IU/ml lub kU/L (2,4 ng/ml = 1 IU/ml lub 1 kU/l).

Immunoglobulina: patrz Przeciwciało.

Immunoglobulina E (IgE): przeciwciało, które bierze udział w obronie przeciwpasożytniczej, odgrywa również centralną rolą w patogenezie chorób alergicznych takich jak: astma atopowa, alergiczny nieżyt nosa oraz atopowe zapalenie skóry. Wiąże się z receptorami IgE na powierzchni komórek tucznych i bazofilów. Po przyłączeniu antygenu do kompleksu IgE-receptor uwalniane są a tych komórek substancje, które uczestniczą w reakcji odpornościowej przeciw pasożytom, a u osób atopowych powodują objawy reakcji alergicznej. To sprawia, że IgE są idealnym celem dla nowych metod leczenia chorób alergicznych. 

J

Jakość życia: patrz Związana ze zdrowiem jakość życia. 

K

Katar sienny: popularna nazwa sezonowego alergicznego nieżytu nosa.

Komórki tuczne: występują w drogach oddechowych i jamie nosowej, skórze i jelicie. U uczulonych osób cząstki IgE są związane z powierzchnią komórek tucznych i mogą łączyć się z antygenem. To prowadzi do uwalniania szerokiego zakresu przekaźników komórek tucznych (np. histaminy i leukotrienów) powodujących zapalenie alergiczne.

Kompleks immunologiczny: kompleks przeciwciała i antygenu.

Kortykosteroidy: hormony naturalnie występujące w organizmie, wytwarzane przez gruczoły nadnerczowe. Kortykosteroidy (nazywane także steroidami) mogą być także syntetyczne i są podawane regularnie w leczeniu zapalenia w przebiegu astmy lub alergii. Mogą być podawane w tabletce, w zastrzyku lub wziewnie.

Kromolin/kromoglikan: lek przeciwzapalny stosowany w leczeniu łagodnej astmy i alergicznego zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek oraz w alergii pokarmowej, dostępny w kapsułce, inhalatorze, aerozolu donosowym lub kroplach do oczu. 

L

Leki ratunkowe: grupa leków, które prowadzą do szybkiego ustąpienia skurczu oskrzeli i towarzyszących mu ostrych objawów astmy (kaszlu, świstów, duszności lub szybkich oddechów, ucisku w klatce piersiowej), np. wziewni krótko działający b2-agoniści, leki przeciwcholinergiczne.

Leki przeciwhistaminowe: leki, które blokują efekty działania histaminy. Leki przeciwhistaminowe stosowane są w leczeniu objawów alergii.

Leki rozkurczające oskrzela: klasa leków, które rozluźniają skurczone mięśnie dróg oddechowych (oskrzeli). Są często stosowane do opanowywania i zapobiegania objawom nagłych napadów astmy, takim jak ucisk w klatce piersiowej i świsty. Leki rozkurczające oskrzela są często podawane przez inhalator lub nebulizator.

Leki zapewniające długoterminową kontrolę w astmie, leki o działaniu przeciwzapalnym przyjmowane codziennie, przewlekle, w celu uzyskania i utrzymania kontroli choroby, np. wziewne kortykosteroidy.

Leki zmniejszający obrzęk błony śluzowej: lek zmniejszający przekrwienie lub obrzęk błony śluzowej nosa. Leki zmniejszające obrzęk błony śluzowej nosa dostępne są w postaci tabletek, kapsułek, kropli i syropów lub w krótko i długo działających sprayach donosowych.

Leukocyty: różnego typu białe ciałka krwi, pełniące różne funkcje.

Leukotrieny (LT): chemiczne przekaźniki zapalenia, wytwarzane przez różne komórki.

Limfocyt: komórka należąca do białych ciałek krwi (leukocytów), powstająca w tkance limfatycznej w węzłach chłonnych, śledzionie, grasicy i migdałkach.

Limfocyt B: element układu odpornościowego. Limfocyty B należą do białych ciałek krwi (leukocytów), które wytwarzają przeciwciała, w tym IgE.

Limfocyt T: wytwarzany w grasicy typ białych ciałek krwi (leukocytów), który kontroluje odpowiedź odpornościową.  

M

Makrofag: duża komórka (fagocyt) występująca w tkance łącznej, szpiku kostnym, węzłach chłonnych i innych tkankach. Jej funkcja polega na wchłanianiu („zjadaniu”) resztek i obcych cząstek, takich jak bakterie.

Maksymalna szybkość przepływu powietrza przez nos (PNIF): największa szybkość, z jaką można wdychać powietrze przez nos, co stanowi miarę obrzęku błony śluzowej nosa. 

N

Nabłonek: typ błony składającej się z jednej lub wielu warstw komórek. Te blisko przylegające do siebie komórki pokrywają większość wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni i narządów w naszym organizmie, takich jak jelito, płuca i skóra chroniąc je przed szkodliwymi wpływami środowiska.

Nabyta odporność: odporność na substancje czynniki zakaźne, która rozwija się po ekspozycji na ten czynnik, tak jak w przypadku odporności na ospę wietrzną, która rozwija się po zakażeniu wirusem ospy.  Kluczowymi cechami charakterystycznymi nabytej odporności jest swoistość wobec obcego czynnika oraz pamięć, tak że kolejna ekspozycja prowadzi do wytwarzania przeciwciał skierowanych swoiście przeciw temu czynnikowi.

Naczynia włosowate: najmniejsze naczynia krwionośne (lub chłonne) w organizmie, dostarczające krew do i z tkanek (odbierające chłonkę)  docierające niemalże do każdej komórki.

Nadmierna odpowiedź (nadmierna reaktywność): nasilona odpowiedź; może być to swoista odpowiedź na alergen (nadwrażliwość) lub nieswoista odpowiedź na takie substancje, jak związki chemiczne (histamina, metacholina, perfumy), czynniki fizyczne (zimne powietrze, ucisk) czy psychiczne (stres)

Nadreaktywność oskrzeli: w astmie, bardzo duża wrażliwość dolnych dróg oddechowych (oskrzeli) na wziewne czynniki drażniące lub alergeny. Stopień nadreaktywności często odzwierciedla ciężkość choroby podstawowej.

Nadwrażliwość: nasilona odpowiedź na alergen.

Neuroprzekaźnik: substancja uwalniana z zakończeń nerwowych, która pełni rolę chemicznego przekaźnika między nerwami lub między nerwami a mięśniem.

Neutrofil: typ białych ciałek krwi (leukocytów).

Nieżyt nosa: zapalenie błony śluzowej nosa, z objawami kichania, swędzenia, wycieku z nosa i uczucia „zapchanego” nosa (blokady noas). Może być spowodowany przez alergię lub inny czynnik, taki jak zimno lub grypę. Sezonowy (lub przemijający) alergiczny nieżyt nosa jest reakcją przebiegającą za pośrednictwem IgE na jeden lub większą liczbę sezonowych alergenów, takich jak pyłki traw, drzew, chwastów. Całoroczny (lub przetrwały) alergiczny nieżyt nosa jest reakcją przebiegającą za pośrednictwem IgE na alergeny, które wykazują niewielkie sezonowe wahania lub nie wykazują ich w ogóle, takie jak alergia na roztocza kurzu domowego.  

O

Obrzęk: opuchnięcie tkanki spowodowane nagromadzeniem płynu, np. obrzęk płuc (płyn w płucach).

Odczulanie: proces indukowania tolerancji na dany alergen poprzez podawanie alergenu na który dana osoba jest uczulona w postaci szczepionki podskórnej, podjęzykowej lub donosowejCzynnikiem ograniczającym stosowanie tej metody jest fakt, że dostarczanie alergenu wiąże się z ryzykiem wywołania reakcji alergicznej zachodzącej przy udziale IgE. Limfocyty T biorą udział w mechanizmie odczulania, ale nie jest on całkowicie poznany. 

P

Plwocina: wydzielina śluzowa wytwarzana przez komórki wyściełające drogi oddechowe, która jest usuwana z płuc w czasie kaszlu.

Podwójnie ślepa próba: Badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby to badanie, w którym ani badacz/lekarz ani pacjenci, aż do zakończenia badania nie wiedzą, który z badanych leków jest podawany.

Pokrzywka: stan chorobowy, w którym na skórze pojawiają się pęcherze pokrzywkowe i rumień. Ostra pokrzywka zazwyczaj utrzymuje się przez kilka dni, natomiast przewlekła pokrzywka może utrzymywać się ponad sześć tygodni.

Powinowactwo: siła przyciągania między cząsteczkami. Na przykład receptor IgE na powierzchni komórek tucznych silnie wiąże IgE, dlatego ma wysokie powinowactwo dla IgE.

Prostaglandyny (PG): przekaźniki podobne do hormonów, które kierują zróżnicowaną grupą procesów fizjologicznych. Połączenie się alergenów z IgE związanymi z komórkami tucznymi zapoczątkowuje wytwarzanie prostaglandyn.

Prowokacja: zamierzona lub przypadkowa ekspozycja na alergen lub inny bodziec u uczulonej osoby.

Przeciwciało: element układu odpornościowego organizmu odpowiedzialny za obronę organizmu przed bakteriami, wirusami i antygenami. Przeciwciała, nazywane także immunoglobulinami, są białkami w kształcie litery „Y” wytwarzanymi przez limfocyty B. Przeciwciała są swoiste wobec konkretnego antygenu. Istnieje pięć typów przeciwciał: IgA, IgD, IgE, IgG i IgM.

Przeciwciała monoklonalne: przeciwciała uzyskane z jednego źródła (klonu) przy użyciu technologii rekombinacji DNA. W konsekwencji wszystkie te przeciwciała są bardzo do siebie podobne i posiadają tę samą swoistość antygenową. Stanowią ważne narzędzie w medycynie i badaniach naukowych, gdyż z dużą selektywnością łączą się z konkretnymi cząsteczkami.

Przekaźnik (mediator): substancja chemiczna uwalniana przez komórkę po to, by spowodować konkretne działanie w innym miejscu. 

R

Reakcja anafilaktoidalna: natychmiastowa reakcja obejmująca cały organizm, która naśladuje anafilaksję, ale nie zachodzi przy udziale IgE.

Reakcja późnej fazy: reakcja odpornościowa, która zaczyna się kilka/kilkanaście godzin po ekspozycji na alergen i może trwać przez 24 godziny. W tej późnej odpowiedzi biorą udział cytokiny, leukotrieny, eozynofile, neutrofile i bazofile.

Reakcja wczesnej fazy (reakcja natychmiastowej nadwrażliwości): reakcja odpornościowa, która występuje u uczulonych osób w ciągu minut od ekspozycji na alergen. Alergen łączy się z IgE związanymi z komórkami tucznymi, wyzwalając uwalnianie histaminy, leukotrienów, cytokin i proteaz.

Reaktywność nieswoista: nadwrażliwość dróg oddechowych na takie bodźce, jak dym lub histamina, prowadząca do skurczu oskrzeli i zmniejszenia przepływu powietrza przez oskrzela.

Receptory Fc: receptory na powierzchni komórek, które wiążą fragment Fc immunoglobuliny. Są swoiste wobec danej klasy immunoglobulin, np. receptory Fcε wiążą IgE.

Rumień: zaczerwienienie skóry w wyniku rozszerzenia naczyń włosowatych w przebiegu pokrzywki lub obszar zaczerwienienia (rumienia) wokół dodatniego testu skórnego.

S

Spirometria: metoda pomiaru czynności płuc stosowana do oceny zwężenia dróg oddechowych. Spirometr mierzy przepływ powietrza (PEF) oraz objętości i pojemności płuc (FEV1, FVC).

Swoista immunoterapia: podawanie alergenu osobom z alergią w celu osłabienia odpowiedzi alergicznej na ten alergen.

Środek obkurczający naczynia: lek, który zmniejsza średnicę naczyń krwionośnychw celu zmniejszenia zaczerwienienia i obrzęku np. nosa lub spojówek.

Śródbłonkowy: przymiotnik dotyczący śródbłonka – cienkiej warstwy płaskich komórek, które wyścielają naczynia krwionośne i limfatyczne. 

T

Test radioalergosorpcji (RAST): metoda pomiaru w surowicy IgE swoistych dla alergenu.

Test punktowy (nazywany także naskórkowym: test skórny wykorzystywany jako badanie przesiewowe na obecność swoistych IgE dla szeregu alergenów. Polega na nakładaniu na skrę zwykle przedramienia kropli roztworów alergenowych, a następnie ich nakłuwaniu tak alby uszkodzić naskórek i umożliwić alergenowi penetrację do skóry właściwej. Wynik odczytuje się mierząc bąbel i oceniając rumień w miejscu, gdzie był nałożony alergen 

U

Uczulenie: stan, w którym osoba staje się „uczulona” na dany alergen poprzez wytworzenie swoistych przeciwciał IgE przeciwko temu alergenowi. 

W

Wyciek z nosa (“katar”): wydzielina błony śluzowej nosa, zazwyczaj wodnista. 

Z

Zaostrzenie: proces nasilenia objawów klinicznych, pogorszenia stanu ogólnego chorego na chorobę przewlekłąnp. na astmę

Zapadalność: liczba osób, u których w danym okresie czasu (zazwyczaj w ciągu jednego roku) rozwija się dana choroba lub stan chorobowy

Zapalenie: odpowiedź tkanki na działanie czynnika  szkodliwego. Dla zapalenia charakterystyczny jest wzrost temperatury, ból, zaczerwienienie i obrzęk dotkniętej tkanki i ograniczenie ruchomości; w tym czasie białe ciałka krwi (leukocyty) i inne komórki przemieszczają się do uszkodzonej tkanki, usuwając martwe lub uszkodzone komórki i atakując wszystkie obce substancje. Zapalenie w sposób nieprawidłowy występuje w chorobach alergicznych, w odpowiedzi na kontakt z alergenem

Zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek: zapalenie w obrębie oczu i nosa, powodujące objawy nieżytu nosa i zapalenia spojówek.

Zapalenie spojówek: zapalenie w obrębie spojówek oka, które może być spowodowane przez alergię, zakażenie lub inny czynnik.

Zapalenie zatok: zapalenie (często spowodowane zakażeniem) wyściółki zatok przynosowych. Często występujące powikłanie alergicznego nieżytu nosa, gdyż obrzęknięta błona śluzowa może blokować zatoki, pogarszając normalną wentylację i odpływ wydzieliny z zatok.

Zmienność PEF: wahania szczytowego przepływu wydechowego.

Związana ze zdrowiem jakość życia: określenie stosowane do pomiaru wpływu stanu chorobowego na daną osobę. Może być ogólna (tj. oceniana przy użyciu kwestionariuszy oceniających funkcjonowanie fizyczne, umysłowe i psychosomatyczne we wszystkich stanach chorobowych, bez względu na chorobę podstawową) lub swoista (tj. związana z problemami towarzyszącymi danej chorobie).