TytułOpisLinkOpublikowany
Astma i alergiczny nieżyt nosa a ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19Na zakażenie koronawirusem SARS-CoV2 zachorowało już ponad 25 milionów ludzi na Świecie. Najcięższy przebieg obserwuje się u pacjentów starszych, z chorobami współistniejącymi, a także u palących i otyłych. Związek chorób alergicznych z przebiegiem COVID-19 jest wciąż niejasny, a dotychczas opublikowane dane dane pochodzą w większości z małych grup badanych i często przynoszą mieszane rezultaty. W ostatnim tygodniu na łamach Journal of Allergy and Clinical Immunology opublikowano wyniki jednego z największych dotychczas badania kohortowego, obejmującego całą populację Korei Południowej, w którym analizowano wpływ astmy i alergicznego nieżytu nosa na ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV2. Wśród 220 tysięcy pacjentów przebadanych na obecność wirusa znalazło się 7340 chorych z potwierdzonym zakażeniem i chorobami alergicznymi. Astma i alergiczny nieżyt nosa okazały się czynnikiem ryzyka zakażenia, oraz cięższego przebiegu COVID-19. Zwłaszcza pacjenci z astmą niealergiczną okazali się narażeni na ciężki przebieg choroby i dłuższą hospitalizację.https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(20)31136-2/abstract09/02/2020
Anafilaksja dwufazowa- czynniki ryzyka i nowe rekomendacjeDwufazowa reakcja anafilaktyczna, charakteryzująca się występowaniem fazy późnej, dotyka, według niektórych przekazów, nawet 20% pacjentów z ciężkimi alergicznymi reakcjami systemowymi. Druga, późna reakcja występuje zwykle 4-12 godzin od pojawienia się pierwszych objawów, jednak przyczyny tego zjawiska pozostają względnie niepoznane. Sprawia to, że identyfikacja pacjentów narażonych na taki przebieg anafilaksji jest trudna i nie zawsze możliwa. W najnowszym opracowaniu tego tematu, opublikowanym w JACI: In Practice, znajdziemy największą aktualną analizę czynników ryzyka reakcja dwufazowej. W pracy przeanalizowano dane z rejestru anafilaksji, w którym zebrano dane z ponad 9 tysięcy pacjentów z 11 krajów. Analiza wykazała względnie niską czestość występowania reakcji dwufazowych, na poziomie 4,7%, a do istotnych czynników ryzyka należały między innymi ciężkie reakcje (III i IV stopnia), objawy wielonarządowe, wysiłek fizyczny jako kofaktor, oraz długa przerwa pomiędzy ekspozycją a wystąpieniem objawów. Temat dwufazowej anafilaksji otwiera także tegoroczną aktualizację wytycznych Amerykańskiej Akademii Alergii, Astmy i Immunologii, w których podano ciężkość anafilaksji i konieczność stosowania więcej niż 1 dawki adrenaliny jako główne czynniki ryzyka późnej reakcji. Zalecono jednocześnie dłuższą obserwację u tych pacjentów. Warto zauważyć, że eksperci nie rekomendują jednak stosowania glikokortykosteroidów i leków przeciwhistaminowych w celu zapobiegania dwufazowej reakcji, ze względu na brak wystarczających dowodów na ich działanie prewencyjne. W wytycznych podkreślono ponownie istotną rolę adrenaliny, której wczesne podanie pozostaje najistotniejszym aspektem skutecznego leczenia anafilaksji.https://www.clinicalkey.com/#!/content/playContent/1-s2.0-S2213219820307947
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091674920301056
08/24/2020
Astma i alergia u młodzieży i młodych dorosłych- nowe stanowiska EAACIMłodzież stanowi wyjątkową grupę pacjentów z chorobami alergicznymi i astmą. Chorzy w okresie dojrzewania często odczuwają większe obciążenie chorobą, mniejszą satysfakcję z leczenia, mają tendencje do gorszej współpracy i nieregularnego przyjmowania leków, a także większe ryzyko zaburzeń lękowych i depresji. W najnowszym numerze Allergy opublikowano 2 stanowiska Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, skupiające się na problemach tej grupy wiekowej.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14258
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14269
08/12/2020
Wybór leku biologicznego w terapii astmy ciężkiejW najnowszym numerze Allergy opublikowany pracę poglądową, przedstawiającą wyniki dyskusji eksperów Respiratory Effectiveness Group dotyczącej zasadności stosowania leków biologicznych w astmie i strategii ich wyboru. Omówiono w niej wszystkie leki zarejestrowane w Europie. Algorytm wyboru leków dostępnych w Polsce znajdziemy w wspólnym stanowisku Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczącym terapii biologicznej astmy, opublikowanym w bieżącym numerze Alergologii Polskiej. W stanowisku tym, oprócz omówienia alokacji pacjentów według wytycznych międzynarodowych z uwzględnieniem kryteriów lokalnego programu terapeutycznego astmy ciężkiej, zawarto również wskazówki na temat prowadzenia terapii w czasach pandemii COVID-19. W tym samym numerze oficjalnego periodyku PTA znajdziemy także szersze omówienie obecnego stanu wiedzy na temat wszystkich leków biologicznych w leczeniu astmy, zarówno zarejestrowanych, jak i będących obecnie w trakcie badań.The evolving algorithm of biological selection in severe asthma08/05/2020
COVID-19, alergia i astma: Pytania i odpowiedziW odpowiedzi na pandemię koronawirusa SARS-COV-2, społeczność lekarzy i naukowców z całego świata prowadzi coraz bardziej intensywne badania nad chorobą COVID-19. Wiemy coraz więcej na temat samej infekcji, sposobów jej leczenia, ograniczania i prewencji, jednak wciąż wiele aspektów praktycznych, związanych z funkcjonowaniem w trakcie pandemii, pozostaje niejasne lub niesprecyzowane. Ponadto dostępne w mediach i literaturze fachowej informacje bywają często niespójne, lub niejasne. Eksperci Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) podjęli próbę ujednolicenia informacji naukowych o pandemii COVID-19 tworząc „kompendium” obejmujące 150 najistotniejszych pytań na temat koronawirusa. W publikacji znajdziemy praktyczne omówienie immunologii, epidemiologii, diagnostyki, prewencji i leczenia SARS-COV-2, oraz praktyczne wskazówki postępowania u pacjentów z chorobami alergicznymi i astmą.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.14449
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14462
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14472
Praktyczne aspekty organizacyjne w klinice alergologicznej w trakcie pandemii COVID-19- stanowisko EAACI/ARIADokument zawiera wskazówki dotyczące triażu pacjentów przyjmowanych w oddziale lub poradni, potencjalnego zastosowania rozwiązań telemedycyny, ogólnych zasad bezpieczeństwa w kontakcie z pacjentem, jak również przy wykonywaniu specjalistycznych procedur diagnostycznych, leczniczych, oraz prowadzenia niezwiązanych z wirusem badań klinicznych.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.1445307/13/2020
Stanowisko grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2Wytyczne/zalecenia Stanowisko grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2https://www.termedia.pl/Stanowisko-grupy-ekspertow-Polskiego-Towarzystwa-Alergologicznego-w-sprawie-postepowania-u-chorych-na-astme-i-choroby-alergiczne-w-okresie-pandemii-SARS-CoV-2,123,40422,1,0.html06/08/2020
New approach to intermittent and mild asthma therapy: evolution or revolution in the GINA guidelines?New approach to intermittent and mild asthma therapy: evolution or revolution in the GINA guidelines? Izabela Kuprys‑Lipinska, Marta Kolacinska‑Flont and Piotr Kunahttps://ctajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13601-020-00316-z06/08/2020
Etapowe podejście do „odmrażania” ośrodków alergologicznych i immunologicznychW ostatnich dniach na łamach Journal of Clinical Allergology and Immunology: In Practice ukazała się publikacja poświęcona etapowemu przywracaniu funkcjonowania opieki zdrowotnej w alergologii i immunologii. Zawarto w niej zarówno ogólne zalecenia dotyczące prowadzenia pacjentów w trakcie pandemii, jak i szczegółowe rekomendacje na każdym z jej etapów, od szczytu zachorowań, do wygasania epidemii. Opracowano również podział sytuacji klinicznych w najczęstszych chorobach alergicznych, dzieląc je w zależności od tego, jak pilnie wymagają wizyty w ośrodku, zamiast wizyty zdalnej.https://www.jaci-inpractice.org/article/S2213-2198(20)30486-4/fulltext05/28/2020
Handling of allergen immunotherapy in the COVID‐19 pandemic: An ARIA‐EAACI statementProwadzenie immunoterapii alergenowej jest jednym z najtrudniejszych wyzwań w praktyce alergologicznej w trakcie pandemii, budzącym obecnie wątpliwości lekarzy-praktyków na całym świecie. W stanowisku EAACI, grupa ekspertów Akademii przedstawiła analizę aktualnego stanu wiedzy na temat mechanizmów immunologicznych aktywowanych w infekcji COVID-19, oraz ich podobieństw i różnic do odpowiedzi na immunoterapię swoistą. Ponadto omówiono w nim potencjalne środki ostrożności w jednostkach alergologicznych, oraz przedstawiono rekomendacje postępowania u pacjentów przyjmujących immunoterapię podskórną i podjęzykową, w zależności od statusu zakażenia.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.1433605/15/2020
Managing childhood allergies and immunodeficiencies during respiratory virus epidemics – the 2020 COVID‐19 pandemicDrugim dokumentem przygotowanym przez ekspertów EAACI w ostatnich tygodniach jest stanowisko dotyczące leczenia alergii i niedoborów odporności u dzieci w trakcie pandemii. Dostępne obecnie dane sugerują, że najmłodsi pacjenci przechodzą infekcję COVID-19 łagodniej niż osoby dorosłe, z mniejszym natężeniem symptomów, jednak choroby alergiczne niezmiennie są uważane za czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu. Ponadto nie ma dowodów, aby terapie stosowane w astmie, alergicznym nieżycie nosa czy atopowym zapaleniu skóry zwiększały to ryzyko. Ze względu na ograniczenie dostępu do opieki zdrowotnej, często ograniczone do rozwiązań telemedycznych, opieka nad tymi pacjentami może być utrudniona. W stanowisku EAACI znajdziemy analizę dostępnych doniesień na temat infekcji u dzieci, oraz krótkie, podzielone na 6 podpunktów, rekomendacje kliniczne.https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pai.1326205/15/2020
Co nowego w nadwrażliwości na leki? Publikacje EAACIReakcje nadwrażliwości na leki (ang: DHR- drug hypersensitivity reactions) pozostają jedną z wiodących przyczyn anafilaksji na świecie. Ich częstość systematycznie wzrasta, zarówno wśród dorosłych i dzieci, niosąc za sobą coraz większe obciążenia i koszty dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej. W ostatnich miesiącach w wydawnictwach Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej opublikowano kilka kluczowych artykułów przybliżających temat nadwrażliwości na leki. Wśród upublicznionych w otwartym dostępie prac możemy znaleźć przegląd najświeższych odkryć w nadwrażliwości na leki- Recent developments and highlights in drug hypersensitivity, oraz szczegółowe omówienie postępów w zakresie nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalnie- jej mechanizmów, klasyfikacji i fenotypowania- Progress in understanding hypersensitivity reactions to nonsteroidal anti‐inflammatory drugs. W pracy oryginalnej Adverse drug reaction classification by health professionals: appropriate discrimination between allergy and intolerance? Autorzy przedstawili wyniki badania ankietowego lekarzy, w którym oceniono stan wiedzy na temat klasyfikacji DHR i przeciwskazania leków po którym stwierdzono reakcje niepożądane.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.1406106/01/2020
Alergie na leki - nowe publikacje z JACIOstatnie lata przyniosły wiele innowacji w temacie nadwrażliwości na leki, dzięki licznym badaniom, konsensusom tworzonym przy współpracy międzynarodowych towarzystw, standardyzacji diagnostyki, nazewnictwa i strategii leczenia. Postępowanie z pacjentem uczulonym na leki, czy nawet podejrzanym o ten rodzaj alergii pozostaje jednak trudne i pełne wyzwań. Zwłaszcza popularne wśród specjalistów innych niż alergolodzy podejście opierające się na unikaniu pojedynczych preparatów, a nawet całych niezwiązanych ze sobą grup leków może prowadzić do znacznego obniżenia jakości życia pacjentów, a także ograniczać ich dostęp do odpowiedniego leczenia.https://www.jaci-inpractice.org/article/S2213-2198(19)30588-4/fulltext06/02/2020
ARIA pharmacy "Allergic rhinitis pathways for community pharmacy"Farmaceuci odgrywają istotną, choć rzadko omawianą, rolę w opiece zdrowotnej. Z powodu ograniczonego dostępu do opieki specjalistycznej, długich terminów, czy braku czasu, wielu chorych korzysta wyłącznie z leków dostępnych bez recepty (OTC). Należą do nich również alergicy, dla których farmaceuta jest często pierwszym przedstawicielem zawodu medycznego, z jakim chory ma kontakt, dlatego eksperci odpowiedzialni za wytyczne ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) opracowali zintegrowany schemat opieki nad pacjentem z alergicznym nieżytem nosa dla farmaceutów.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.1370106/10/2020
Keep the cat, change the care pathway: A transformational approach to managing Fel d 1, the major cat allergenAlergia na sierść kota dotyka nawet jedną piątą światowej populacji, a częstość jej występowania regularnie rośnie. Pozostaje przy tym jednym z klinicznie najistotniejszych uczuleń, będąc czynnikiem ryzyka rozwoju astmy, w tym astmy ciężkiej o całorocznych objawach. Leczenie alergii na kota, zarówno przy użyciu leków objawowych, jak i immunoterapii alergenowej, pozostaje problematyczne i często przynosi ograniczone efekty, podobnie jak utrudnione unikanie alergenu. Jedną z alternatywnych metod postępowania z tym problemem, jest coraz częściej omawiana w neutralizacja głównego kociego alergenu Fel d1. Od lat prowadzone są badania nad „szczepionkami”, które po podaniu zwierzęciu mają zatrzymać produkcję alergenu, jednak najnowszym odkryciem wzbudzającym szczególne zainteresowanie jest neutralizacja Fel d1 w ślinie, sierści i naskórku kota, dzięki zastosowaniu diety opartej na pokarmach zawierających przeciwciała IgY anti-Fel d 1.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.14013?af=R06/01/2020
Astma- seria publikacji z Pediatric Allergy and ImmunologyAstma u dzieci i młodzieży stanowi szczególne wyzwanie w praktyce klinicznej. Ograniczony kontakt, często utrudniona współpraca z opiekunami, rodziną i samym pacjentem, czy gorsze niż u dorosłych stosowanie się do zaleceń lekarskich sprawiają, że leczenie chorób alergicznych dolnych dróg oddechowych wymaga często odmiennego podejścia do pacjenta, niż w opiece nad dorosłymi. Przekłada się to na liczne publikacje skupiające się na astmie u dzieci, jej leczeniu, wykrywaniu, a także na wpływie choroby na wyniki w nauce i sporcie. W specjalnym numerze Pediatric Allergy and Immunology (wydawnictwa Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej) opublikowano zbiór artykułów na temat astmy u dzieci, obejmujący 6 publikacji wyselekcjonowanych przez redakcję.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1111/(ISSN)1399-3038.Asthma06/01/2020
EAACI position paper: Influence of dietary fatty acids on asthma, food allergy, and atopic dermatitisDieta jest uważana za jeden z najistotniejszych czynników wpływających na rozwój chorób alergicznych. Obecnie prowadzone są liczne badania mające na celu wyjaśnienie zależności pomiędzy spożywanym pokarmem a przebiegiem alergicznego nieżytu nosa, astmy, czy atopowego zapalenia skóry. Kwasy tłuszczowe budzą wśród badaczy szczególne zainteresowanie, ze względu na ich wpływ na układ odpornościowy, na który oddziałowują na wielu poziomach. W najnowszym stanowisku ekspertów EAACI zawarto podsumowanie aktualnej wiedzy na temat roli kwasów tłuszczowych w diecie w prewencji i leczeniu chorób alergicznych. W pracy opisano mechanizmy biologiczne zależne od kwasów tłuszczowych, ich rolę w patofizjologii poszczególnych chorób, oraz wyniki badań epidemiologicznych i interwencyjnych. Ze względu na różnorodność badań i brak jednoznacznych wyników rekomendacje praktyczne są obecnie ograniczone. Obecne dowody pokazują jednak, że suplementacja kwasów tłuszczowych u osób z niedoborami może przynieść zauważalne korzyści w prewencji astmy i alergii.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.1376406/07/2020
Eosinophilic disorders: evaluation of current classification and diagnostic criteria, proposal of a practical diagnostic algorithmZaburzenia eozynofilii stanowią istotny problem kliniczny o bardzo zróżnicowanej patofizjologii i obrazie klinicznym. Obejmują one wiele jednostek chorobowych, od łagodnych po potencjalnie zagrażające życiu. W ostatnich dwóch dekadach nastąpił znaczący postęp w zrozumieniu mechanizmów eozynofilii, oraz klasyfikacji, diagnostyki i leczenia chorób z nią związanych. Pozostają one jednak złożoną i trudną jednostką medyczną i stanowią istotne wyzwanie w praktyce klinicznej. W najnowszym numerze Clinical and Translational Allergy opublikowano przegląd najnowszych publikacji dotyczących definicji, klasyfikacji i kryteriów diagnostycznych schorzeń związanych z pierwotną i wtórną eozynofilią. Autorzy zaproponowali w nim także praktyczny algorytm diagnostyki i leczenia pacjentów z hipereozynofilią (>1500/µl).https://ctajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13601-019-0277-405/11/2020
Risk factors and indicators of severe systemic insect sting reactionsAlergia na jad owadów błonkoskrzydłych pozostaje jedną z trzech najczęstszych, oprócz pokarmów i leków, przyczyn anafilaksji na świecie. Szacuje się, że jedna na cztery reakcja po użądleniu jest klasyfikowana jako ciężka, a mające często miejsce opóźnienie w podaniu adrenaliny istotnie zwiększa ryzyko poważnych powikłań, w tym zgonu. Długoterminowa opieka nad pacjentem po reakcji alergicznej wywołanej jadem osy czy pszczoły opiera się przede wszystkim na zaopatrzeniu chorego w adrenalinę do samodzielnego podawania i prowadzeniu immunoterapii alergenowej, jednak kwalifikacja do tych metod leczenia stanowi często wyzwanie. Niejasny wywiad, uboga dokumentacja medyczna lub jej brak, czy nieoczywiste wyniki testów diagnostycznych często utrudniają decyzję o wyborze leczenia. W najnowszym artykule poglądowym opublikowanym w Allergy autorzy zaprezentowali przegląd aktualnych publikacji na temat czynników ryzyka ciężkich reakcji po użądleniu owadów błonkoskrzydłych, w tym często niedocenianych kofaktorów anafilaksji. W pracy tej znajdziemy również uproszczony schemat kwalifikacji do immunoterapii, oceny objawów i ciężkości reakcji, mogący służyć jako przydatna pomoc w postępowaniu z pacjentem z wywiadem objawów niepożądanych po użądleniu.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.1394505/04/2020
2019 ARIA Care pathways for allergen immunotherapyImmunoterapia alergenowa (AIT) jest obecnie jedną z najistotniejszych metod leczenia chorób alergicznych, w szczególności alergicznego nieżytu nosa i astmy. Dostępne są liczne, szczegółowe wytyczne i rekomendacje dotyczące stosowania AIT, które nie zawsze pozostają spójne, oraz nie oferują uniwersalnych algorytmów leczenia. W najnowszej pracy poglądowej, eksperci Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, we współpracy z przedstawicielami licznych międzynarodowych i lokalnych towarzystw alergologicznych i pulmonologicznych, opracowali szczegółowo propozycje poprawy skuteczności stosowania AIT, skupiając się w szczególności na opracowaniu zintegrowanych schematów opieki (Integrated Care Pathways- ICP) nad chorymi na alergiczny nieżyt nosa i astmę. Obejmują one poprawną kwalifikację pacjentów do leczenia, jego prowadzenie z zastosowaniem metod oceny bezpieczeństwa i skuteczności, a także zastosowanie mobilnych technologii (mHealth).https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.1380503/03/2020
An EAACI position paper on the investigation of perioperative immediate hypersensitivity reactionsReakcje alergiczne w okresie okołooperacyjnym są względnie rzadkie, stanowią jednak poważne zagrożenie dla zdrowia i życia dotkniętych nimi pacjentów. Diagnostyka i postępowanie w tych przypadkach mogą być trudne i wymagające, ze względu na ekspozycję na wiele substancji w krótkim czasie, zastosowanie leków o potencjalnych silnych działaniach niepożądanych, oraz liczne możliwe niealergiczne przyczyny reakcji okołooperacyjnych. Badanie przyczyn tych złożonych reakcji nie jest wystandaryzowane i często wymaga współpracy lekarzy różnych specjalności. Współpracując z ekspertami w dziedzinie alergologii, immunologii, dermatologii i anestezjologii, grupa robocza Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej opracowała stanowisko postępowania w alergicznych reakcjach okołooperacyjnych. Dokument, opublikowany w otwartym dostępie w Allergy, zawiera rekomendacje w zakresie oceny tych reakcji, ich diagnostyki in vivo i in vitro, a także prewencji i potencjalnych czynników ryzyka.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.1382002/10/2020
The clinical benefit of mepolizumab replacing omalizumab in uncontrolled severe eosinophilic asthmaMepolizumab, dostępny od 2017 roku w ramach programu lekowego, jest drugim refundowanym w Polsce lekiem stosowanym w ciężkiej astmie. Przeznaczony jest dla chorych na astmę eozynofilową, a jego działanie istotnie różni się od mechanizmu drugiego dostępnego przeciwciała monoklonalnego- omalizumabu. W praktyce klinicznej nietrudno jednak zauważyć, że kryteria włączenia do obu programów lekowych nie wykluczają się i istnieje grupa pacjentów, którzy kwalifikują się do obu metod. W opublikowanej w Allergy pracy oryginalnej możemy poznać wyniki wieloośrodkowego badania OSMO, w którym badano wyniki leczenia mepolizumabem u chorych, u których leczenie omalizumabem nie przyniosło zadowalających efektów.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.1385001/12/2020
Birch pollen allergy in EuropeAlergia na pyłek brzozy jest jedną z najczęstszych przyczyn alergicznego nieżytu nosa w Europie centralnej. Ze względu na liczne potencjalne reakcje krzyżowe, pacjenci z nadwrażliwością na brzozę mogą odczuwać istotne objawy również poza sezonem jej pylenia, nie tylko ze strony nosa, oczu, ale również częstego w tej grupie zespołu alergii jamy ustnej. W najnowszym numerze Allergy znajdziemy wyczerpujące omówienie nadwrażliwości na pyłek brzozy, w którym autorzy skupili się na jego wpływie na jakość życia, funkcjonowanie i istotność kliniczną u pacjentów w Europie.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.1375801/13/2020
Immune pathomechanism and classification of drug hypersensitivityArtykuł poglądowy Immune pathomechanism and classification of drug hypersensitivity omawia mechanizmy nadwrażliwości, klasyfikację kliniczną reakcji, oraz potencjalne przyszłe perspektywy diagnostyczno-terapeutyczne.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.1376501/07/2020
Drug allergy interest group survey on how European allergy specialists deal with β‐lactam allergyW stanowisku EAACI A EAACI drug allergy interest group survey on how European allergy specialists deal with β‐lactam allergy autorzy przedstawili przybliżyli realia diagnostyki i leczenia z nadwrażliwością na beta-laktamy w Europie, skupiając się na różnicach w postępowaniu w różnych krajach i ośrodkach, a także najczęstszych odstępstwach od lokalnych i międzynarodowych wytycznych.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.1372106/12/2019
Antibiotic allergyAutorzy opublikowanego w The Lancet artykułu poglądowego Antibiotic allergy przedstawili obszerny przegląd wiedzy na temat alergii na antybiotyki, w szczególności skupiając się na beta-laktamach, które są najczęstszymi czynnikami odpowiedzialnymi za reakcje nadwrażliwości. Znajdziemy tu szczegółowe informacje na temat epidemiologii, klasyfikacji, diagnozy i postępowania z pacjentami z podejrzeniem alergii, a także analizę wpływu alergii na antybiotyki na elementy zdrowia publicznegohttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6563335/06/11/2019
Impact of weather and climate change with indoor and outdoor air quality in asthma: A Work Group Report of the AAAAI Environmental Exposure and Respiratory Health CommitteePostępujące zmiany klimatyczne i pogodowe wywierają coraz większy wpływ na chorych z alergią i astmą. Wzrastające temperatury i stężenia dwutlenku węgla w powietrzu powodują wydłużenie sezonów pylenia, jak i zwiększenia stężenia alergenów w powietrzu, a zanieczyszczenie powietrza mogą wywoływać zmiany w mechanizmach ochronnych organizmu, powodując pogorszenie kontroli chorób układu oddechowego. W najnowszym raporcie grupy roboczej Amerykańskiej Akademii Alergii, Astmy i Immunologii znajdziemy omówienie tego, jak na pacjentów z alergią wpływają zmiany środowiska wynikające z zanieczyszczenia powietrza, anomalii pogodowych, emisji gazów cieplarnianych, cząstek stałych, natężenia ruchu drogowego czy rozprzestrzeniania insektów.https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(19)30281-7/abstract06/12/2019
EAACI Guidelines on Allergen Immunotherapy: House dust mite‐driven allergic asthma16 maja Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej opublikowała kolejny fragment wytycznych immunoterapii alergenowej, opisujący szczegółowo temat astmy alergicznej z uczuleniem na roztocza kurzu domowego. W artykule znajdziemy rekomendacje prowadzenia zarówno podskórnej, jak i podjęzykowej terapii u dorosłych i dzieci. Wytyczne znajdziemy na na stronie oficjalnego wydawnictwa EAACI- Allergyhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.1374905/22/2019
Hypersensitivity pneumonitis: A fibrosing alveolitis produced by inhalation of diverse antigensSzacuje się, że zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych(Zapalenie płuc z nadwrażliwości, ZAZPP) odpowiada obecnie za 4-15% wszystkich śródmiąższowych chorób płuc w Europie. Niestety, ze względu na niejednolitą etiologię, częstą obecność zaburzeń wentylacyjnych typowych dla astmy i POChP, oraz współwystępowanie tych chorób, ZAZPP pozostaje często niediagnozowane, lub błędnie rozpoznawane. W najnowszym numerze Journal of Allergy and Clinical Immunology znajdziemy szczegółowe omówienie tej grupy chorób, obejmujące klasyfikację, podstawy immunologiczne, najczęstsze przyczyny oraz rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia.https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(18)31602-6/abstract04/23/2019
Stanowisko Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące immunoterapii alergenowej. Część 410 kwietnia ukazał się najnowszy numer kwartalnika Polskiego Towarzystwa Alergologicznego- Alergologii Polskiej, a w nim kolejna partia stanowiska ekspertów Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. W czwartej, przedostatniej części wytycznych dotyczących immunoterapii alergenowej omówiono zasady przygotowania gabinetu alergologa do prowadzenia AIT, najważniejsze informacje istotne przy uzyskiwaniu zgody na tę formę leczenia, oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia odczulania.https://www.termedia.pl/Czasopismo/Alergologia_Polska_Polish_Journal_of_Allergology-12306/04/2019
The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticariaDolegliwości skórne, a w szczególności pokrzywki, są coraz częściej spotykanym problemem w gabinecie alergologa. W szczególności przewlekła pokrzywka idiopatyczna, której ciężka forma istotnie obniża jakość życia, stanowi poważne wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne. W opublikowanych w 2018 r. wytycznych, stworzonych przy współpracy EAACI razem z ekspertami Światowej Organizacji Alergii, sieci GA²LEN i Eruopejskiego Forum Dermatologii (EDF) znajdziemy współczesną definicję i klasyfikację pokrzywki, uwzględniającą najnowsze odkrycia w zakresie przyczyn, czynników wywołujących i patomechanizmów pokrzywki, oraz szczegółowe zalecenia postępowania w różnych podtypach.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.1339706/02/2019
Direct infant UV light exposure is associated with eczema and immune developmentW ostatnich latach coraz częściej upatruje się przyczyny zwiększonej zapadalności na choroby alergiczne w niedoborze witaminy D w okresie rozwojowym, który wynika z narastającym uprzemysłowieniu, mniejszej ekspozycji na słońce i przebywaniu na wyższych wysokościach. W najnowszym numerze Journal of Allergology and Clinical Immunology znajdziemy opis badania, w którym autorzy zbadali wpływ wczesnej suplementacji witaminy D na rozwój układu odpornościowego dzieci, oraz na występowanie wyprysku i świstów oddechowych w 7 miesiącu życia.https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(18)31289-2/abstract06/04/2019
AllergoOncology: microbiota in allergy and cancer ‐ an EAACI position paperMikrobiota odgrywają istotną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ich kompozycja zależy od wielu czynników zewnętrznych, takich jak dieta, higiena, ekspozycja na bakterie i wirusy, czy farmakoterapia. W ostatnich latach coraz częściej mówi się o pozytywnych efektach zrównoważonej mikroflory, jednocześnie podejrzewając, że jej zaburzenia mogą odpowiadać za schorzenia immunologiczne, w tym alergie i nowotwory. W najnowszym stanowisku EAACI, eksperci akademii odnoszą się do tematu alergoonkologii, omawiając najnowsze doniesienia na temat zależności pomiędzy mikrobiomem a chorobami alergicznymi i nowotworowymi., zwracając przy tym uwagę na potencjalne możliwości interwencji i poprawy opieki nad pacjentamihttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/all.1371806/02/2019
Recent developments and highlights in mechanisms of allergic diseases: MicrobiomeW ostatnich latach pojawia się coraz więcej publikacji na temat mikrobiomu i jego wpływu na nasze zdrowie. Wiele badań łączy zaburzenia mikrobiomu z występowaniem atopowego zapalenia skóry, alergią pokarmową i astmą. Zachęcamy do zapoznania się z najnowsza pracą poglądową, omawiającą w wyczerpujący sposób obecną wiedzę na temat wpływu mikrobiomu na choroby alergiczne.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.1363406/03/2019
Diagnosis and management of NSAID‐Exacerbated Respiratory Disease (N‐ERD)—a EAACI position paperChoroba dróg oddechowych zaostrzana przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSAID‐Exacerbated Respiratory Disease- N-ERD), nazywana również astmą aspirynową, dotyka nawet 1/10 pacjentów z astmą i polipami nosa. Pomimo, że jest to jedna z najczęstszych postaci nadwrażliwości na NLPZ, jednostka ta wciąż stanowi wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne. W najnowszym stanowisku Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej znajdziemy obszerną analizę obecnego stanu wiedzy na temat patofizjologii N-ERD, oraz praktyczne algorytmy diagnozy i leczenia tej choroby.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.1359905/13/2019
EAACI position paper on how to classify cutaneous manifestations of drug hypersensitivityReakcje nadwrażliwości na leki stanowią częsty problem w praktyce klinicznej. Najczęściej objawiają się one zmianami skórnymi, które charakteryzuje zróżnicowana morfologia, chronologia i mechanizmy występowania. Różne rodzaje reakcji charakteryzują się nie tylko indywidualnymi cechami klinicznymi, ale również wskazaniami terapeutycznymi i diagnostycznymi. W stanowisku Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej znajdziemy propozycję szczegółowej klasyfikacji skórnych manifestacji nadwrażliwości na leki wraz z sugerowanym postępowaniem leczniczym i dalszą diagnostyką.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.1356204/18/2019
Recent Developments and Highlights in rhinitis and allergen immunotherapyZachęcamy do zapoznania się z najnowszymi odkryciami dotyczącymi nieżytu nosa i immunoterapii chorób alergicznych. W najnowszym, wyczerpującym artykule poglądowym znajdziemy między innymi omówienie nowych informacji na temat fenotypowania nieżytu nosa, diagnozy i leczenia lokalnego alergicznego nieżytu nosa, analizę ostatnich wytycznych oraz nowoczesnych zastosowań AIT.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.1361703/10/2019
Influenza immunization in patients with common variable immunodeficiencyOkres jesienno-zimowy sprzyja przeziębieniom i grypie. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat szczepień na grupę u pacjentów z pospolitym zmiennym niedoborem odpornościhttps://www.jacionline.org/article/S0091-6749(18)31481-7/abstract10/16/2018
Emerging concepts and challenges in implementing the exposome paradigm in allergic diseases and asthmaW ostatnich latach ekspozom stał się tematem licznych badań naukowych, również w dziedzinie alergii. Prace te mają na celu zgłębienie zależności pomiędzy ekspozycją na otaczające nas czynniki i zdrowiem, potencjalnie wpływając na prewencję chorób alergicznych, wczesne wykrywanie, a także działania na poziomie zdrowia publicznego umożliwiające poprawę jakości leczenia alergii. W ramach inicjatywy PRACTALL, Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej, działając wspólnie z Amerykańską Akademią Alergii, Astmy i Immunologii, opublikowały artykuł poglądowy na temat perspektyw implementacji koncepcji ekspozomu w chorobach alergicznych i astmie.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.1369006/03/2019
Comparing biologicals and small molecule drug therapies for chronic respiratory diseases: An EAACI Taskforce on Immunopharmacology position paperGrupa robocza ds. immunofarmakologii (Task Force on Immunopharmacology- TIPCO) została ustanowiona przez Europejską Akademię Alergologii i Immunologii Klinicznej w 2017 roku, łącząc uczonych prowadzących badania w zakresie badań podstawowych i klinicystów. Celem grupy było rozpatrzenie aplikacji najnowszych odkryć w zakresie mechanizmów immunologicznych i ich zastosowania w nowych strategiach leczenia chorób alergicznych. Na stronie internetowej wydawnictwa Allergy znajdziemy pierwszą publikację TIPCO, w której omówiono zastosowanie leków biologicznych i małocząsteczkowych w leczeniu astmy i POChP, poświęcając szczególną uwagę integracji obu grup w celu osiągnięcia najlepszych efektów klinicznych.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.1364204/15/2019
Latest News on relationship between thunderstorms and respiratory allergy, severe asthma, and deaths for asthmaTermin astma burzowa (Thunderstorm asthma- TA) odnosi się do rzadkiego zjawiska nagłego wzrostu występowania przypadków ostrych epizodów duszności w wyniku burzy w trakcie sezonu pylenia. Jednym z najbardziej ekstremalnych przypadków była epidemia astmy burzowej w Melbourne z 21 listopada 2016 roku, w wyniku której zmarło 10 osób, a ponad 9000 wymagało pomocy medycznej i hospitalizacji. Ze względu na przewidywane zmiany klimatu i związane z nimi zwiększenie częstotliwości gwałtownych burz i opadów, częstość występowania może narastać w najbliższej przyszłości. Zainteresowanym polecamy omówienie mechanizmów, występowania, oraz metod prewencji tego zjawiska.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.1361601/22/2019
EAACI/ENDA Position Paper: Diagnosis and management of hypersensitivity reactions to non‐steroidal anti‐inflammatory drugs (NSAIDs) in children and adolescentsZapraszamy do zapoznania się z dokumentem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) oraz Europejskiej Sieci Alergii na Leki (ENDA) prezentującym wspólne stanowisko wobec diagnozy i postępowania w reakcjach nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne u dzieci.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pai.1291505/12/2019
Relationship between vitamin D and chronic spontaneous urticaria: a systematic reviewRola niedoboru witaminy D w rozwoju chorób przewlekłych jest coraz częściej poruszana w badaniach naukowych. W najnowszym wydaniu Clinical and Translational Allergy możemy przeczytać wyczerpujący przegląd piśmiennictwa na temat związku między witaminą D i przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, której leczenie stanowi częste i trudne wyzwanie kliniczne w gabinecie alergologa.https://ctajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13601-018-0234-703/11/2019
Bronchiolitis needs a revisit: Distinguishing between virus entities and their treatmentsStyczeń to zwykle okres szczytowego natężenia zachorowań na zapalenie oskrzelików u dzieci (bronchioitis). Wszystkich pediatrów oraz zainteresowanych tym schorzeniem zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym w Allergy artykułem poglądowym, w którym znajdziemy szczegółowe omówienie etiologii, czynników ryzyka, objawów klinicznych i patogenezy, a także leczenia i strategii prewencji astmy u pacjentów z rozpoznanym zapaleniem oskrzelików.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.1362406/03/2019