Aplikuj o grant naukowo-badawczy PTA

Opis projektu naukowo-badawczego powinien zawierać: podstawy teoretyczne, hipotezy, materiał i metody, spodziewane wyniki. Opis projektu naukowo-badawczego nie może przekraczać 8000 znaków ze spacjami. Dodatkowo: - kserokopia dowodu osobistego - krótkie CV - dokument potwierdzający bycie studentem na studiach doktoranckich (jeśli dotyczy) - skan wyrażonej w formie pisemnej zgody Kierownika doktoratu/Promotora albo Kierownika Jednostki Organizacyjnej na merytoryczną i finansową kontrolę realizowanego grantu przez aplikującego o grant naukowo-badawczy PTA

Wymagane dodatkowe dokumenty

oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury kwalifikacyjno-konkursowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).